Algemene voorwaarden

Begrippen
Bemiddelaar: demooistevakantiehuizen.nl (handelend onder de handelsnaam:
Kortingcity.)
Huurder: een (natuurlijk) persoon, die een vakantiehuis uit het aanbod van
demooistevakantiehuizen.nl huurt of wenst te gaan huren.
Medehuurder: Degene die samen met huurder in het vakantiehuis verblijft.
Beheerder: Degene die namens de eigenaar van een vakantiehuis taken van
beheer van het vakantiehuis waarneemt.
Eigenaar: de rechtmatige eigenaar van een vakantiehuis, die het
vakantiehuis ter verhuur aan demooistevakantiehuizen.nl heeft aangeboden.

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing op de rechtsverhouding
verhuurder – huurder. Huurder kan op grond van deze
huurovereenkomst geen rechten ontlenen op demooistevakantiehuizen.nl. Deze algemene
voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van,
overeenkomsten met, leveringen en diensten van demooistevakantiehuizen.nl.
Afwijkende bedingen, afspraken of regelingen gelden slechts indien en Voor
zover deze door demooistevakantiehuizen.nl zijn bevestigd.

Aanbiedingen, prijzen en tarieven
Aanbiedingen van demooistevakantiehuizen.nl zijn steeds vrijblijvend en geschieden
onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. Alle vermeldingen op de
website van demooistevakantiehuizen.nl en eventuele andere schriftelijke uitingen
worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder
voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. demooistevakantiehuizen.nl is niet aan
kennelijke fouten en omissies in haar website en eventuele andere schriftelijke uitingen gebonden.
De huurder verklaart kennis te hebben genomen van de omschrijving van het
vakantiehuis door demooistevakantiehuizen.nl op de website en daarvan geen nadere
omschrijving te verlangen. Prijzen zijn steeds inclusief omzetbelasting maar
exclusief kosten van een (niet verplichte) annulerings- en/of reisverzekering en
of andere kosten. Bijzondere bijkomende kosten zoals energiekosten,
schoonmaakkosten, boekingskosten en plaatselijke door en vanwege de
overheid vastgestelde vergoedingen worden apart vermeld.

Reservering
Zodra wij een opdracht tot reservering hebben ontvangen, telefonisch, via de
website of schriftelijk, ontvangt u een boekingsformulier/factuur van uw
reservering. demooistevakantiehuizen.nl heeft te allen tijde het recht een boeking
wanneer er sprake is van prijsfouten of bezettingsfouten in de website, niet te
accepteren. Door demooistevakantiehuizen.nl gestuurde boekingsformulieren / facturen/
verblijfstickets en eventueel andere schriftelijke bescheiden bevatten alle
relevante gegevens voor het verblijf in het geboekte vakantiehuis. In het
belang van een goede boeking en ter voorkoming van misverstanden,
verplicht de huurder zich om na ontvangst van het boekingsformulier/factuur
en eventuele andere schriftelijke bescheiden de juistheid en volledigheid van
de geboekte gegevens te controleren en eventuele onvolledigheden of
onjuistheden binnen 7 dagen na ontvangst van het boekingsformulier/factuur
en of andere bescheiden aan demooistevakantiehuizen.nl te melden. Blijft een dergelijke
melding binnen de gestelde termijn uit, dan is de huurder niet gerechtigd zich
op de onvolledigheid of onjuistheid van het boekingsformulier/factuur en of
andere bescheiden te beroepen.

Betaling en verdere afwikkeling
Er dient binnen 10 dagen een vooruitbetaling te geschieden van 10% van de
totale huursom plus de reserveringskosten plus de eventuele
annuleringsverzekering. Het tweede deel van het factuurbedrag, hetgeen wat openstaat, dient uiterlijk 6
weken voor aanvang van de huurperiode te zijn voldaan. In
uitzonderingsgevallen kunnen schriftelijk andere termijnbetalingen worden
overeengekomen. Bij boekingen (periode tussen boeking en aanvang
huurperiode korter dan 8 weken) dient het hele bedrag ineens te worden
voldaan, hetzij telefonisch overgemaakt, hetzij contant betaalt. Betaling kan
per giro, bank of contant geschieden. Bij betaling per giro of per bank geldt als
datum van betaling de dag van bijschrijving van de huursom op de
bankrekening van demooistevakantiehuizen.nl. Op verlangen van demooistevakantiehuizen.nl
dient de huurder aan demooistevakantiehuizen.nl een bewijs van betaling te overleggen.

Borgsom
Voor het vakantiehuis wordt meestal een borgsom verlangd. Deze borgsom
dient bij aankomst op het verblijfsadres aan de eigenaar of de beheerder van
het vakantiehuis te worden voldaan, tenzij in het boekingsformulier en/of
verblijfsticket anders is bepaald. Na afloop van het verblijf in het
vakantieobject worden eventuele bijkomende kosten afgerekend,
geconstateerde beschadigingen of vermissing van in of aan het vakantieobject
aanwezige zaken met de borgsom verrekend en wordt het restant van de
borgsom in het algemeen contant terugbetaald. In ieder geval wordt het
berekende restant van de borgsom binnen 14 dagen na het verblijf door de
eigenaar of beheerder geretourneerd per bank/giro. Verhuurder kan geen
partij zijn bij eventuele meningsverschillen tussen huurder en eigenaar omtrent
ingehouden borgsom met betrekking tot eventuele schades. Verhuurder kan
hierin slechts een bemiddelende rol spelen.

Annulering
Een annulering dient altijd schriftelijk te gebeuren. Hiervoor gelden de
volgende regels:

 • bij annulering tot 56 dagen vóór de dag van aankomst wordt 30% van de
  huursom in rekening gebracht.
 • bij annulering vanaf de 56e dag (inclusief) tot de dag van aankomst is 100%
  van de huursom verschuldigd.

  Aansprakelijkheid
  demooistevakantiehuizen.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien de eigenaar van het
  vakantiehuis in gebreke blijft, ondanks de grote zorg die door demooistevakantiehuizen.nl aan
  elk object is besteed. demooistevakantiehuizen.nl is evenmin aansprakelijk te stellen voor
  schade ontstaan door brand, lekkage, ongeval of welke oorzaak dan ook, aan
  huurder, diens medehuurders en/of eigendommen. Indien demooistevakantiehuizen.nl
  door overmacht gedwongen is een huurcontract te annuleren, is
  demooistevakantiehuizen.nl op generlei wijze aansprakelijk te stellen. In een dergelijke
  situatie zal volledige restitutie van het aan demooistevakantiehuizen.nl betaalde bedrag
  plaatsvinden. De huurder is aansprakelijk voor alle schade aan het
  vakantieobject, inventaris en/of meubilair, die tijdens de huurperiode ontstaat,
  door hem of zijn medehuurder(s). Dit wordt voor rekening van de huurder
  hersteld. Fouten of vergissingen in het verhuurprogramma van
  demooistevakantiehuizen.nl kunnen demooistevakantiehuizen.nl niet binden.

  Verblijf
  Bij aankomst kan het vakantieobject over het algemeen na 15.00 uur worden
  betrokken. In de meeste gevallen dient het voor 10.00 uur weer te zijn
  verlaten. Afwijkingen worden bij de boekingsbevestiging vermeld. Het
  vakantieobject mag niet door meer personen bewoond worden als schriftelijk
  is overeengekomen. Indien blijkt dat er toch meer bewoners zijn dan
  overeengekomen, heeft de eigenaar of beheerder het recht u de toegang te
  ontzeggen, of EUR 23,00 per overtallig persoon per dag in rekening te
  brengen. Dit naar gelang de situatie ter plaatse. Het meebrengen van
  huisdieren is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan. Wordt dit toch
  geconstateerd, dan heeft de eigenaar of beheerder het recht u de verdere
  toegang tot het vakantieobject te weigeren. Voor linnengoed zoals lakens,
  slopen, thee- en handdoeken enz. dient de huurder zelf zorg te dragen. In
  enkele gevallen is het mogelijk om beddengoed te huren, danwel is het bij de
  prijs inbegrepen. Dit wordt in de beschrijving of de prijslijst van het
  vakantieobject altijd vermeld. Op de dag van vertrek dient het vakantieobject
  veegschoon te worden achtergelaten, hetgeen het volgende inhoudt: alles
  schoon afgewassen, vuilniszakken in de container of op tijd met de reiniging
  meegegeven, vuilnisbak van een schone plastic zak voorzien, dekens of
  dekbedden opgevouwen aan het voeteneinde, koelkast leeg en schoon, alle
  etenswaren verwijdert en de vloer aangeveegd.

  Klachten
  Heeft u gegronde klachten over de schoonmaak van uw vakantieverblijf, dan
  dient u dezelfde dag nog contact op te nemen met de eigenaar/beheerder.
  Deze stuurt dan iemand om uw klacht na te zien en indien deze gegrond is,
  de zaak schoon te maken. Gaat u niet zelf schoonmaken, anders wordt uw
  klacht niet geaccepteerd, aangezien er door eigenaar/verhuurder niets te
  controleren valt. Heeft u grote klachten op een ander gebied, dan dient u dit
  op de aankomstdag voor 19.00 uur te melden. Indien de aankomstdag een
  vrijdag betreft, dient u klachten uiterlijk op volgende dag te melden voor 12.00
  uur. Later kan uw klacht niet meer in behandeling worden genomen.

  Slotbepaling
  Op de onderhavige voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van
  toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit het boekingsformulier/factuur en
  andere schriftelijke bescheiden of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg
  worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland. Geen van de partijen
  kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de
  onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald. Indien en voor zover enige
  bepaling in het boekingsformulier/factuur of andere schriftelijke bescheiden
  en de onderhavige voorwaarden nietig mocht lijken, blijven de overige
  voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn
  geconverteerd dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van
  partijen wordt gebracht.

  Deze algemene voorwaarden zijn bijgewerkt tot en met 7 juni 2021

 

Zoeken

mei 2024

 • M
 • D
 • W
 • D
 • V
 • Z
 • Z
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

juni 2024

 • M
 • D
 • W
 • D
 • V
 • Z
 • Z
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
0 Volwassenen
0 Kinderen
Huisdieren
Grootte
Prijs
Voorzieningen
Faciliteiten

Compare listings

Compare
Vertaal